Surinameproject

Tags: 

Totaal € 14.000 opbrengst voor waterproject Suriname

Onder grote belangstelling is zondag 3 december 2006 in Antoniushuis De Vinder een cheque overhandigd van € 7.000,- aan Martje van Nes van Mensen in Nood. Daarmee is een totaal resultaat gerealiseerd van € 14.000,- voor het waterproject in Suriname dat gedurende drie jaar is geadopteerd door de Antoniusparochie en de Verrijzenisparochie. In de kleine Surinaamse dorpjes Kalebaskreek, Corneliscondre en Witagron kunnen de mensen daar, dank zij de financiële bijdrage van velen, beschikken over schoon en veilig drinkwater en dat is in de Surinaamse binnenlanden bijna een luxe. Het Suriname Project Oosterhout is nu afgesloten. Door de Pater Ahlbrinck Stichting wordt in Suriname samen met de lokale bevolking blijvend gezorgd voor de kwaliteit van het drinkwater. De mensen zelf hebben geleerd om met de (eenvoudig) apparatuur om te gaan. Zij zullen het zelf in stand kunnen houden.

Zondag 3 december 2006 wordt er na de kerkdienst van 10.00 uur in de Sint Antoniuskerk in het Antoniushuis "De Vinder" aan Martje van Nes van Mensen in Nood een cheque van € 7.000 overhandigd. Dit zal een feestelijk karakter hebben. En wellicht kan de laatste actie tot gevolg hebben dat het totaal resultaat van het Surinameproject de € 14.000 gaat overschrijden. Eerder werden namelijk al € 3.000 en € 4.000 aan Mensen in Nood overgemaakt.
Deze organisatie zorgt samen met de Surinaamse Pater Ahlbrinckstichting in Suriname voor verantwoorde uitgaven voor waterinstallaties in Corneliscondre, Kalebaskreek en Witagron. Die worden door inspanningen van de plaatselijke bevolking gerealiseerd en in stand gehouden.
Met uw bijdragen heeft u de boodschap van Sint Maarten juist begrepen. Allemaal van harte bedankt.

Surinameproject 1

Wist u dat?

..anderhalf miljard mensen niet over zuiver drinkwater beschikken? Daar behoren ook een groot aantal mensen in de binnenlanden van Suriname bij. Het water uit de rivieren is dermate vervuild dat het niet bruikbaar is als drinkwater.
Daarom heeft de Antoniusparochie in samenwerking met de Verrijzenisparochie heel bewust gekozen om een drinkwaterproject van Mensen in Nood te ondersteunen. We proberen in drie kleine dorpen veilig en schoon drinkwater te realiseren.
In het dorp Corneliskondre is dat reeds mede vanwege onze financiële steun gelukt en zal de plaatselijke bevolking in de toekomst het onderhoud voor zijn rekening nemen. De Pater Ahlbrinck Stichting controleert ter plaatse of dat afdoende geschied. Zo komt uw geld dus niet in een bodemloze put.

Cheque van € 4.000 van Suriname Project Oosterhout

Zondag 2 oktober 2005 is er door de werkgroep van het Suriname Project Oosterhout een cheque met een waarde van € 4.000 overhandigd aan een vertegenwoordiger van Mensen in Nood. Eerder is in oktober 2004 reeds € 3.000 gestort.

De werkgroep zet zich in om in samenwerking met Mensen in Nood en met als uitvoeringsorganisatie de Pater Ahlbrinckstichting in de dorpen Corneliscondre, Kalebaskreek en Witagron een drinkwatervoorziening aan te leggen. Deze dorpen krijgen door eigen inspanning en met onze Oosterhoutse financiële hulp de beschikking over veilig en schoon drinkwater.
Vanuit de St. Antoniuskerk is het waterproject gestart en het wordt inmiddels daadwerkelijk ondersteund door de partners in het Huiskamerprofiel. Dat wil zeggen dat de parochies van de kerkdorpen Dorst en Oosteind en de Verrijzeniskerk zich nadrukkelijk bij het doel hebben aangesloten. Dat moge blijken uit de collectes in die vier kerken en de afzonderlijke acties die gevoerd worden.

Het doel is om in totaal € 20.000 bijeen te brengen. Er is dus nog een lange weg te gaan. De werkgroep vertrouwt erop dat de vrijgevigheid van de Oosterhouters, ook voor deze prima bestemming, zal gelden. Van harte aanbevolen.

Surinameproject 2

Schoon en veilig water - ook voor Suriname

Dat is de doelstelling van het Suriname Project Oosterhout. Daarom wordt er steeds geld ingezameld en wordt er aan Mensen in Nood op 2 oktober weer een symbolische afdracht gedaan tijdens het gezellige maandelijkse koffiedrinken na de dienst van 10.00 uur. Iedereen is daar van harte bij uitgenodigd. Omdat het een project van het Huiskamerprofiel is zorgt bijvoorbeeld ook de Verrijzeniskerk dat er regelmatig geld in de pot komt. Om die reden wordt er ook op Open Monumentendag van zondag 11 september, waar onze kerk aan mee doet, achterin de kerk een standje ingericht waar informatie wordt gegeven over het project en waar waterflesjes verkocht worden. Als dat allemaal lukt dan kan er op 2 oktober een nog groter bedrag op de cheque worden geschreven die we aan een vertegenwoordiger van Mensen in Nood overhandigen. Dan komt schoon en veilig water, ook voor Suriname, weer een stukje dichterbij.

Waterproject voor Suriname bij Oosterhout Wereldwijd

In het weekeinde van 11 en 12 juni heeft de werkgroep van het Surinameproject deelgenomen aan Oosterhout Wereldwijd. In een kraampje in winkelcentrum Arendshof zijn er (lege) waterflesjes verkocht. Totaalopbrengst van bijna € 280,-. En dat is netto, want de flesjes en de stickers die er op zijn geplakt kregen wij gesponsord. Iedereen hartelijk bedankt.

Surinameproject 3

Veilig water voor iedereen

Water is een kostbaar goed. Maar een goede gezondheid wordt een probleem als er geen zuiver drinkwater is. Met onze hulp kan in drie dorpjes, Cornelis-kondre, Kalebaskreek en Witagron een goede drinkwatervoorziening worden aangelegd. Het leven en de gezondheid van de dorpsbewoners kan zo worden verbeterd.

Nu zijn de bewoners voor hun drinkwater voornamelijk afhankelijk van de Coppename- en de Wajomborivier, die zijn vervuild. Zuiver drinkwater wordt heel onregelmatig met boten aangevoerd. Daarom is het van groot belang dat in ieder dorpje een eigen, goede drinkwatervoorziening wordt aangelegd. Onze actie is er op gericht dat waterputten kunnen worden geslagen, zodat de inwoners elke dag de beschikking hebben over schoon en veilig drinkwater.

Surinameproject 4