De toekomst van de Sint-Antoniuskerk

Tags: 

Is geen nieuws altijd goed nieuws?

Op de bijeenkomst voor alle parochianen van de Catharinaparochie op donderdag 30 juni in de Verrijzeniskerk zijn we door het parochiebestuur bijgepraat over de stand van zaken van het parochieplan. Het was al langere tijd stil geworden rondom de toekomst van de Antoniuskerk en Antoniushuis de Vinder. Dat de kerk gaat sluiten is blijkbaar een gegeven.

Het bestuur zegt De Vinder te willen aanhouden omdat er een vitale kern aanwezig is en omdat het pastorale plan voorziet in (kernoverstijgende) activiteiten / in de richting van één geloofsgemeenschap. De Vinder is stedelijk gelegen en een betaalbaar gebouw. Het bestuur weegt de gedachte van aanbouw of verbouw van De Vinder, maar de bisschop is in een richtinggevende uitspraak nog aarzelend in de mate van aanpassing. In juli komt er een vervolggesprek van het parochiebestuur met de bisschop.

Eigenlijk dus geen nieuws en het duurt wel erg lang voor er concrete duidelijkheid komt. Het is bovendien erg onpraktisch om niet te weten wanneer de kerk de laatste viering gaat krijgen en de situatie van De Vinder binnen de parochie onduidelijk is en blijft. Vragen daaromtrent zijn niet beantwoord. Wordt géén nieuws deze keer ook goed nieuws?

Ad Kouwelaar

Bestuur Catharinaparochie stelt concept-beleidsplan bij

Op de vrijwilligersmiddag van 24 november jl. in de Mariakerk heeft het bestuur van de Catharinaparochie haar bijgestelde plannen aan de aanwezige vrijwilligers bekend gemaakt.

De parochiekernen krijgen meer tijd om samen met pastoresteam en bestuur mee te denken om geloofsgemeenschap te blijven en ter plekke bijeen te blijven komen om te vieren. De pastorale zichtbaarheid wordt zo beter gecontinueerd.

Het hele jaar 2014 hebben de kernen de tijd om eigen plannen te ontwikkelen. In november moeten die worden ingeleverd bij het kerkbestuur.
Bij de herbestemming van de kerken kunnen ze de hulp krijgen van de heer Jan Bastianen van het bisdom Breda.
Het kerkbestuur vindt meer tijd voor het proces erg belangrijk.

De toekomst van de Sint-Antoniuskerk

Op dinsdag 10 september a.s. om 20.00 uur is er een bijeenkomst in Antoniushuis “De Vinder” voor alle vrijwilligers, parochianen, omwonenden en andere belangstellenden over de toekomst van de Sint-Antoniuskerk.
De organisatie is in handen van het bestuur en het pastoresteam van de Catharinaparochie.
Er wordt gesproken over de toekomst van de Sint-Antoniuskerk [het gebouw] en het pastoraat in de parochiekern Sint-Antonius
Als u het gesprek wilt aangaan met bestuur en pastoresteam is dit het moment om aanwezig te zijn.

Is er not toekomst voor de Antoniuskerk?

Een vraag stellen is de vraag beantwoorden is vaak het uitgangspunt. In de gegeven situatie is dat niet zo eenvoudig, om niet te zeggen: onmogelijk. Wat is de situatie? Op maandag 17 juni jl. presenteerde het bestuur van de Catharinaparochie waar de Antoniuskerk onderdeel van is, de hoofdlijnen van het beleid voor de nabije toekomst. Het was druk in de Mariakerk en de betrokkenheid van de aanwezigen kwam zeker tot uitdrukking door de vragen die gesteld werden. Vragen waarop (nog) geen antwoord kwam. Want, zo is de stelling: ”We staan pas aan het begin van het proces”. Er komt nog voldoende mogelijkheid om een en ander uit te diepen en met betrokkenen te bespreken. Of dat zou kunnen leiden tot veranderde inzichten is nog maar de vraag.
Het is ondoenlijk en ongewenst om de beleidsnota met bijlage van totaal zeventien pagina’s samen te vatten. Bovendien bestaat het gevaar dat de aandacht naar die samenvatting uitgaat en voorbij gegaan wordt aan de inhoud van het “definitief concept” zoals dat door het bestuur is vastgesteld, door de priesterraad van het bisdom van advies zal worden voorzien en vervolgens door de bisschop zal worden vastgesteld. Het is daarom ook dat voorzien is om in september per kerkplek met parochianen en belangstellenden over de toekomst te praten.

Vijf kerken, waaronder de Antoniuskerk, zullen aan de eredienst worden onttrokken en er zal geprobeerd worden om een andere bestemming voor de kerk te vinden. Dat betekent echter wel dat dan in de kerk geen eucharistievieringen meer kunnen plaatsvinden. Er is geen plaats meer om samen te komen en samen vieringen te houden. Dat is nogal iets.
Verhalen over gedeelten van de kerk die nog bruikbaar zouden zijn voor diensten lijken een doekje voor het bloeden en moeilijk uitvoerbaar. Voorzien is dat per januari 2015 onze vertrouwde Antoniuskerk niet meer beschikbaar zal zijn en er een herbestemming is gevonden. Wat de situatie zal zijn als dat niet lukt is onduidelijk. Ook is onduidelijk waarom er gekozen is voor de Mariakerk om naast de basiliek als kerkgebouw voor Oosterhout te gaan fungeren. Er zijn slechts enkele financiële argumenten bijgesleept en de inhoudelijke argumenten die positief en kenmerkend zijn voor de Antoniusgemeenschap zoals veel vrijwilligers, grote betrokkenheid van kerkbezoekers, een redelijk aantal bezoekers op de zondagen, vier geweldig mooi zingende koren, de door heel Oosterhout gewaardeerde Eerste Communievieringen in aantal communicanten en kwaliteit van de vieringen, het diaconale beleid dat als een voorbeeld voor de rest van de Catharinaparochie geldt, komt niet of onvoldoende aan de orde.
Antoniushuis De Vinder wordt in de nota Diaconaal centrum genoemd. Een mooie titel, maar hoe dat naast een herbestemd kerkgebouw er verder uit zou moeten zien is één groot vraagteken.
Veel vragen zonder antwoorden. Die zullen nog gaan komen, als het goed is. Of de antwoorden tot tevredenheid zullen leiden is nog maar de vraag.

Als u de beleidsnota met bijlage wilt lezen dan vindt u deze op www.catharina-parochie.nl
Achter in de kerk ligt een Persbericht Parochiebladen juli 2013 dat gemaakt is door het bestuur van de Catharinaparochie.

Op openingstijden van Antoniushuis De Vinder is de beleidsnota met bijlagen af te halen. Dan kunt u alles eens op uw gemak doorlezen.
Het kan een goede voorbereiding zijn op de bijeenkomst in september waarvoor iedereen van harte uitgenodigd wordt. De datum is nog niet bekend.

Is er nog toekomst voor de Antoniuskerk? We zullen zien.

Ad Kouwelaar