Preek 25-26 juli 2009

Tags: 

17e Zondag door het jaar - "Veelbetekenend" - Evangelie: Johannes 6,1-15

Wat een wonder! Wat een wonder wordt ons verteld in het evangelie vandaag! Duizenden mensen krijgen te eten. Gebeurde dat ook maar eens in onze tijd, denk je.
Ik heb geprobeerd me voor te stellen wat ons verteld wordt in het verhaal.
Hoe een massa mensen Jezus achterna was gegaan. Ze waren in de ban geraakt van die Jezus, van zijn persoon en van zijn optreden. Als door een magneet werden ze naar Hem toegetrokken. ´Hij is het die komen moet!´ ´Hij zal ons vrij maken!´
Jezus wil ´al die mensen´ te eten geven. Want ze waren zomaar achter Hem aangegaan, zonder er aan te denken om eten mee te nemen.
Alleen al 5000 mannen! En vrouwen en kinderen daarbij, samen misschien wel 10.000 mensen.
Mijn voorstellingsvermogen schoot tekort. - Hier in de kerk zijn er nog geen 1000 zitplaatsen. Tien maal zoveel mensen als hier in de kerk kunnen zitten, waren Hem achterna gegaan.
En dan 5 broden en 2 vissen. Dat is niet te begrijpen!

B.M., Het is wel heel bijzonder met de verhalen in het evangelie van Johannes.
De drie andere evangelisten, Matteus, Marcus en Lucas, schrijven eenvoudiger, kort en krachtig. Maar Johannes is soms moeilijk te begrijpen. Hij heeft ook veel later zijn evangelie geschreven. Ongeveer in het jaar 100 na Christus. De tijd had intussen niet stilgestaan, er was van alles gebeurd. Het christendom had zich verbreid. En zelfs in het verre Efese, een grote en belangrijke havenstad aan de westkust van het huidige Turkije had zich een bloeiende christelijke gemeenschap gevormd. Die mensen daar - ver van Jeruzalem - werden sterk beïnvloed door de Griekse cultuur.
Er wordt verteld dat ook Maria, de moeder van Jezus, naar Efese is gegaan en er gestorven is.
Johannes behoorde tot die gemeenschap. Hij was een echte denker. Hij was oud van jaren geworden. Hij heeft lang nagedacht over de persoon van Jezus en wat er allemaal gebeurd was. Dat merk je op iedere bladzijde van zijn evangelie.
Al in het begin van zijn evangelie horen we:
“Het Woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid gezien
vol genade en waarheid”.

Johannes gaat met zijn gedachten heel hoog. Daarom wordt hij in de traditie ook afgebeeld als een arend, een adelaar, die zijn vleugels breed en krachtig uitslaat en vanaf grote hoogte alles haarscherp ziet en in zich opneemt.
Johannes heeft Jezus leren kennen als geen ander, Jezus is voor hem het Licht der wereld, de echte herder voor de mensen, het Brood des Levens, Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
En God is liefde. Jezus is van de Vader uitgegaan om Gods liefde kenbaar te maken.

En hoe zit het nou met die 10.000 mensen? Hebben die van de vijf broden en de twee vissen gegeten? Of waren het niet zoveel mensen en heeft Johannes ter wille van het verhaal er een aantal bijgeteld? Of heeft hij het anders, diepzinniger bedoeld?
Wat opvalt in het evangelie van Johannes is dat er vaak grote getallen worden genoemd.
* Wanneer hij vertelt van de bruiloft van Kana, gaat het over 6 stenen kruiken, gevuld met water dat wijn geworden was. Dat waren me nogal kruiken, van elk zo’n 80 liter!
* Een lamme man die genezen wordt, daarvan vertelt Johannes dat hij al 38 verlamd was, niet op zijn benen kon staan.
* Toen de duizenden mensen gegeten hadden, verzamelden ze nog 12 korven met brokken.

Het meest opvallende is wel dat in het evangelie van Johannes nooit gesproken wordt van ‘wonderen’ , maar altijd van ‘tekenen’ Zo ook in het evangelie van vandaag. Een teken wijst ergens heen, je moet verder kijken. De tekens in het evangelie van Johannes zijn veelbetekenend. Ze geven aan ”wie Jezus is”.

Wat die 10.000 mensen betreft: ik weet niet wat er feitelijk gebeurd is. Dat is niet meer te achterhalen. Maar vermoedelijk had Jezus meer op het oog. Dat beseften ook de mensen. Ze zeiden: “Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou”.

Jezus was bezorgd voor al die mensen die honger hadden. Niet alleen naar een stuk brood, maar meer nog naar een goede boodschap, een woord van troost en bemoediging. Ze hadden behoefte aan de boodschap van Gods liefde.
Dat geldt ook voor ons. Wij horen bij die tienduizenden. Wij hebben ook behoefte aan Gods zorg en liefde. Dat is de boodschap van het evangelie van Johannes: God is liefde.

Maar liefde kan niet van één kant komen.
Liefde vraagt, smeekt om een antwoord.
Moge er in ons leven tekenen te zien zijn van ons geloof en vertrouwen in Gods liefde.
Mogen wij er in ons leven in slagen om enigszins mensen naar Gods hart te zijn.

Jaap Ditters