Preek 8-9 november 2008

Tags: 

We gedenken vandaag St.Willibord de eerste bisschop van Utrecht. Uit Ierland stak hij met 11 gezellen de Noordzee over om hier in Nederland het geloof te verkondigen. Met hem komt de blijde boodschap van Jezus in ons land. Zijn boodschap vindt weerklank in Nederland en Nederland wordt een Christelijk Katholiek land. Zo was heel Nederland katholiek. Helaas in de loop der jaren sluipen er misbruiken en mistoestanden in het katholieke leven zoals de aflatenhandel, de benoeming van bisschoppen op grond van omkoping of politieke belangen. Rome heeft geld nodig voor de bouw van de St. Pieter.

Maarten Luther een augustijner pater protesteert en wil van binnen uit de kerk hervormen als hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen over de aflaat aan de slotkerk te Wittenberg vasthecht. Helaas komt het niet tot een goed gesprek met de paus en bisschoppen. Er is geen begrip voor de goede bedoelingen van Maarten Luther, die voor 100% achter zijn idealen staat. Paus Leo X accepteert al die gegronde kritiek op het beleid van de kerk niet in zake de aflatenhandel en het misbruik van kerkelijke ambten. Paus Leo X veroordeelt en excommuniceert Maarten Luther in de bul Exsurge Domine. Helaas door gebrek aan overleg en door niet naar elkaar luisteren ontstaat zo de scheiding tussen de katholieke en protestante kerken. Het was veel vruchtbaarder geweest als de kerk naar Maarten Luther had geluisterd en men samen had gewerkt om tot een gezonde hervorming van de katholieke kerk te komen.

Zo zijn er nu vele Christelijke kerken zoals de PKN, de Katholieke, de Gereformeerden, de Jehovah getuigen enz. Maar de basis van al deze Christelijke kerken is gelijk het geloof in de blijde boodschap van Jezus Christus. Daarom is dit feest van St. Willibrord ook de dag van de Oecumene. De droom, de hoop dat de Christelijke kerken elkaar weer vinden en tot eenheid komen.

Het zou zo waardevol zijn als de kerken in respect voor elkaar tot een gesprek komen, naar elkaar luisteren om elkaars standpunt en geloof echt te begrijpen. Laat de ene kerk zich niet verheffen boven de anderen. Jezus zegt:”Al wie zichzelf verheft zal vernederd worden”. Laat de katholieke kerk niet zeggen:”Wij zijn de enig ware kerk”. De katholieke kerk is alle eeuwen door en ook nu nog getekend door schandalen.

Daarnaast kunnen wij katholieken een voorbeeld nemen aan de Protestanten. Zij kennen de bijbel doorgaans beter dan de katholieken. Evenzo maakt het Leger des Heils veel indruk op mij. Zij brengen in de armenzorg, de hulp bij rampen het ideaal van Jezus van de naastenliefde duidelijk in praktijk. Tenslotte wil ik wijzen op de Gemeenschap Chemin Neuf die momenteel in onze parochie in de St. Paulusabdij woont. In de St. Paulusabdij hebben echtparen, gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen, katholieke, protestante en othodoxe Christenen voor het avontuur van een arm en nederig gemeenschappelijk leven gekozen. Zij willen zo de idealen van Jezus Christus vorm geven. Katholieken, Protestanten en Orthodoxen vormen daar ’n oecumenische eenheid.

Tenslotte paus Benedictus XVI de huidige paus heeft dit jaar uitgeroepen tot het Paulusjaar. De apostel Paulus is 2000 jaar geleden in Tarsus het huidige Turkije geboren. St. Paulus stelt hij ons tot voorbeeld. Paulus zei wat hij dacht. Als we de brief aan de Galaten lezen zette Paulus Petrus de eerste paus op zijn nummer. Petrus sloot zich aan bij de Joden Christenen en meed de heiden Christenen. Als de paus ons hem tot voorbeeld geeft, laten wij dan ook eerlijk en duidelijk zeggen hoe wij ons geloof willen beleven.

H. de Valk