Sint Antonius Geloofsgemeenschap

Tags: 

Sint Antonius Geloofsgemeenschap

Graag wil de initiatief groep van onze Sint Antonius Geloofsgemeenschap u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nadat onze plannen op de vrijwilligersdag van onze parochie zijn gepresenteerd heeft de initiatiefgroep niet stil gezeten. Meerdere keren zijn wij weer bij elkaar geweest om de voortgang erin te houden.
Wij kunnen u mededelen dat het beoogde aantal aanmeldingen nagenoeg bereikt is en dat we begin 2014 daadwerkelijk zullen overgaan tot het oprichten van onze vereniging.
Namens onze initiatiefgroep hebben ook 2 mensen (Willem Jan van der Zanden en Wout Kwakkernaat) een druk bezochte studiedag van Bezield Verband Utrecht bijgewoond. Hierbij hebben zij tal van ideeën opgedaan en tips gekregen voor het oprichten van een vereniging. Bovendien zijn er contacten gelegd om zo nodig ondersteuning te krijgen.

Wij voelen ons gesteund door de vele, erg positieve, reacties, maar………….. we zijn er nog niet!
Want we willen de hele geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk samen brengen en samen houden voor de toekomst. Daarbij hebben wij de hulp en steun van iedereen nodig.

Dus heeft u zich nog niet aangemeld, aarzel niet en help mee om de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap te behouden. (Graag ieder persoonlijk aanmelden!)

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Jan Frèrejean
tel.: 0162 427946 frerejean@hotmail.com

Willem-Jan van der Zanden
tel.: 0162 459540 wjvanderzanden@xs4all.nl

Jan Poppelaars
tel.: 0162 422091 jan_poppelaars@hotmail.com

"De kracht van deze geloofsgemeenschap is té groot, té kostbaar om die verloren te laten gaan".

(Ui t de preek bij de jubileumviering van de Antoniusparochie van pastor Marion Corvers)

De leden van de initiatiefgroep Sint Antonius Geloofsgemeenschap zijn druk bezig met voorbereidend huiswerk om antwoord te kunnen geven op de vraag: als wij een vereniging op willen richten om de geloofsgemeenschap te behouden, wat moeten we dan allemaal doen?

Om een beeld te krijgen wat je allemaal wel en niet kunt doen [van het bisdom heb je niets te verwachten], is de initiatiefgroep begonnen met te kijken welke ideeën er verder in het land leven om dit soort problemen op te lossen. Waarom het wiel uitvinden, als er ergens anders een kant-en-klaar wiel ligt!

Leden van de werkgroep zijn daarom op bezoek geweest bij een landelijke organisatie en zijn met veel tips en adviezen teruggekomen. Aan de hand van bestaande statuten is gekeken of die ook in de situatie van de Antonius Geloofsgemeenschap van toepassing zouden kunnen zijn.

Ondertussen gaat het peilen van de mening van de parochianen gewoon door: is men het eens met het genomen initiatief en wil men lid worden van de Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout?
Daarvoor is een formulier gemaakt dat door iedereen ingevuld kan worden. Op dit moment hebben meer dan 180 mensen zich aangemeld. U kunt zich nog steeds aanmelden. Aanmeldformulieren liggen op de lectuurtafel achter in de kerk en zijn verkrijgbaar bij Antoniushuis ‘De Vinder’.

De initiatiefgroep heeft aan de coördinatoren van de Antoniuskerk voorgesteld om zondag 23 maart na een viering in de kerk waarvoor alle koren, vrijwilligers, parochianen en sympathisanten worden uitgenodigd, in Antoniushuis ‘De Vinder de oprichtingsvergadering te laten plaatsvinden.
De initiatiefgroep zal daar iedereen informeren over wat tot dan toe is gedaan. Ook zal er een bestuur worden gekozen, dat de vereniging gaat leiden.

Wie alles uitgebreid wil lezen kan Nieuwsbrief 1 van de Sint Antonius Geloofsgemeenschap meenemen van de lectuurtafel. Ook zijn exemplaren van de brief op te halen in het Antoniushuis.

Een toekomst voor de Sint Antonius Geloofsgemeenschap

Op 17 juni 2013 maakte het kerkbestuur van de Catharinaparochie haar toekomstplannen bekend voor de Oosterhoutse kerken waaronder de Sint Antoniuskerk. Ook deed zij een oproep aan iedereen om met ideeën en plannen te komen en mee te denken over die toekomst.

In de Sint Antoniusparochie heeft een initiatiefgroep aan deze oproep gehoor gegeven.
De groep ging in gesprek met de coördinatoren van de Sint Antonius die positief reageerden op het plan van de initiatiefgroep dat de geloofsgemeenschap, die bij de Sint Antoniuskerk betrokken is, door de sluiting van de kerk niet verloren mag gaan. In de afgelopen 100 jaar heeft de Sint Antonius een geheel eigen sfeer ontwikkeld die behouden moet blijven. Ook na 2015 moet het mogelijk zijn dat parochianen van de Sint Antoniuskerk nog bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten, om samen te vieren en samen te bidden.

Op de bijeenkomst op 10 september 2013 in Antoniushuis ‘De Vinder’ maakte de initiatiefgroep haar plan bekend om te peilen of er voldoende draagvlak is om de geloofsgemeenschap rond de Sint Antoniuskerk bijeen te houden. Pastoor Ronald van Bronswijk reageerde die avond enthousiast op dit plan.
De initiatiefgroep heeft inmiddels ook gesproken met pastoor Van Bronswijk en pastor Marion Corvers. De pastoor, die namens het kerkbestuur aanwezig was, reageerde positief op de plannen van de groep.
Op de vrijwilligersdag op 29 september jl zijn de plannen nader toegelicht en zijn de eerste aanmeldingsformulieren uitgereikt.

Mensen die de Sint Antonius een goed hart toedragen en graag willen dat de activiteiten van de Sint Antoniuskerk behouden blijven, kunnen lid worden van de vereniging ‘Sint Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout’ door het aanmeldformulier in te vullen.
Formulieren liggen op de lectuurtafel in de kerk, in de dagkapel [elke morgen open] en zijn ook te krijgen op het secretariaat van Antoniushuis ‘De Vinder’.

Ingevulde formulieren kunt u afgeven in ‘De Vinder’ of stoppen in de groene brievenbus van Antoniushuis ‘De Vinder’,
St. Vincentiusstraat 113 A,
4901 GJ Oosterhout.