Nieuwsbrief April 2014 Sint Antonius Geloofsgemeenschap

Tags: 

Beste Antonianen.

Wij hebben als initiatiefgroep u toegezegd u regelmatig te informeren over de stand van zaken rond de Antonius Geloofsgemeenschap. Na de eerste ledenvergadering van 23 maart is het weer een goed moment u allemaal te informeren.

Over de volle breedte van BNdeStem was te zien hoe vol de Vinder zat. Alle stoelen moesten erbij gehaald worden om iedereen te kunnen laten zitten en nog moesten er mensen staan.

Ruim 100 Antonianen waren aanwezig in de Vinder, ruim 180 Antonianen waren een uur eerder in de kerk voor een Eucharistieviering, waarin alle koren hebben gezongen. Pastoor Van Bronswijk was aangenaam verrast door de grote opkomst.

In de vergadering heeft de initiatiefgroep uitgelegd wat er tot nu toe gedaan is en wat er is bereikt. De conclusies van de groep werden gedeeld door de vergadering:

- Er is voldoende draagvlak voor de ideeën van de initiatiefgroep
- Wij plaatsen de mens centraal. Die boodschap is heel goed overgekomen bij het kerkbestuur en de bisschop
- Wij willen de komende periode benutten om samen met het kerkbestuur en het bisdom oplossingen te zoeken vanuit de doelstelling: het behouden van een kerkplek voor de Antonius Geloofsgemeenschap binnen de wijk. Dat kan in de vorm van de Antoniuskerk, de herbestemde Antoniuskerk, De Vinder in al dan niet gewijzigde vorm of anderszins. De initiatiefgroep blijft streven naar een oplossing welke zowel voor de zondagsdiensten en alle normaal voorkomende kerkelijke functies gebruikt kan worden.

Vervolgens heeft Pastoor Van Bronswijk een toelichting gegeven over hoe hij in het proces staat. Hij is blij met de grote betrokkenheid van de Antonianen en heeft een goed beeld gekregen van de vitaliteit van de Antoniuskerk.

Tenslotte heeft de initiatiefgroep erop gewezen dat het tientje voor de vereniging iets anders is dan de parochiebijdrage. De kerk blijft voorlopig in ieder geval nog open en de kosten voor de kerk en de Vinder gaan gewoon door. De parochiebijdrage is dus heel erg belangrijk en ieder wordt gevraagd daaraan te blijven bijdragen.

Daarna heeft de initiatiefgroep voorgesteld de officiële oprichting van de vereniging uit te stellen. Reden hiervoor is dat een deel van de doelstellingen al bereikt is (er wordt samen gezocht naar een mogelijkheid voor nu en in de toekomst om een plaats binnen de wijk te hebben waar gekerkt kan blijven worden, ook na eventuele herbestemming of sluiting van de kerk). Het kerkbestuur en het bisdom zijn bereid verder te praten om oplossingen te vinden. Wel vindt de initiatiefgroep dat als op 1 januari 2015 de doelstellingen niet zijn bereikt de vereniging officieel opgericht moet worden. Bijna iedereen stemde in met dit voorstel.

Bij de rondvraag werd gevraagd hoe mensen die bepaalde ideeën hebben hoe het verder moet, die kunnen indienen. Met elk idee zijn wij blij, want het kan helpen de goede oplossingen te vinden. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken is er een apart emailadres om uw ideeën door te geven: antoniusgeloofsgemeenschap@gmail.com

Uiteraard kunt u uw ideeën ook altijd schriftelijk insturen naar het secretariaat in de Vinder door ze in de brievenbus te stoppen of af te geven. Alle ideeën zijn van harte welkom!!

De initiatiefgroep heeft ondertussen een lijst opgesteld van onderwerpen, die voor eind oktober moet zijn afgehandeld, wil het kerkbestuur een goed advies aan de bisschop kunnen geven. Deze lijst is inmiddels naar het kerkbestuur verzonden om te bekijken of we dezelfde ideeën hebben voor het vervolg van het proces. Er worden nu afspraken gemaakt met de coördinatoren en de voorzitters van de koren. Later volgen nog meer afspraken met andere groepen.

Intussen zoekt de initiatiefgroep naar mogelijke oplossingen voor een eventuele herbestemming van het kerkgebouw. Daarvoor hebben zich al kandidaten bekend gemaakt. Bepalend hierbij zijn mede de richtlijnen van het bisdom over mogelijkheden van herbestemming en de voorschriften van de gemeente Oosterhout. In het najaar zal hierover overleg volgen.

Wij hopen U hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefgroep,
Jan Poppelaars – tel: 0162-422091 of jan_poppelaars@hotmail.com
Willem – Jan van der Zanden – tel: 0162 – 459540 of wjvanderzanden@xs4all.nl
Jan Frerejean – tel: 0162 – 427946 of frerejean@hotmail.com