Sint-Antoniusraad binnen de Catharinaparochie

Tags: 

Parochiebestuur benoemt St. Antoniusraad

Het bestuur heeft de volgende personen benoemd: Jan Poppelaars, Willem-Jan van der Zanden, Dré Damoiseaux, Paul van Acker, Jolanda Smidt, Thea van der Zanden en Toos Ebben.
Hun belangrijkste taak is het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan parochiebestuur, pastoresteam en coördinatoren. Er valt in 2016 veel te doen en dus ook te adviseren.
De redactie wenst hun veel succes bij die belangrijke taak.

We zitten niet stil, een stand van zaken
Voor de zomervakantie van dit jaar keurde de bisschop het parochieplan van de Catharinaparochie goed. Voor de Antoniuskerk betekent dit dat daarmee het besluit is genomen dat de kerk gaat sluiten. Het betekent niet dat de gemeenschap geen eigen plek meer zal hebben. Antoniushuis ‘De Vinder’ blijft het 'thuis' voor de gemeenschap en daar zullen we ook, niet in het weekend maar door de week, gaan vieren.

Wat betekent die verhuizing voor de vrijwilligers van de Antoniuskerk? Wat wensen zij?
Dit najaar heeft het pastorale team daarover allereerst gesproken met de coördinatoren, en daarna met groepen vrijwilligers: de besturen van de drie koren, met de gastvrouwen en gastheer, de bloemengroep, de interieurverzorgers en met alle mensen die als vrijwilliger werken in de liturgie. Volgende week spreken we met de Flierefluiters en begin december met de vrijwilligers van het Inloophuis.

Wat kwam er uit die gesprekken tot nu toe?
In de gesprekken tot nu toe komt de vrijdagavond naar voren als de beste dag om eucharistie- en woord- en communiediensten te gaan vieren in Antoniushuis ‘De Vinder’.
Twee van de drie koren verhuizen mee en gaan in ‘de Vinder’ zingen.
De groep vrijwilligers die taken hebben in de liturgie, b.v. de kosters, lectoren en acolieten kunnen en willen hun werk blijven doen als de gemeenschap verhuist naar ‘de Vinder’.
Uit het gesprek met de gastvrouwen en gastheer, de bloemengroep en de interieurverzorgers is een klein groepje samengesteld dat gaat nadenken over wat er nog meer kan in ‘de Vinder’. Hoe kunnen we daar een zo levend mogelijke plek van maken voor onze gemeenschap? Kunnen we iets voor kinderen organiseren? Voor ouderen?

Met de gebouwencommissie in gesprek over Antoniushuis ‘De Vinder’
De coördinatoren zijn in gesprek met de gebouwencommissie van de Catharinaparochie over de herinrichting van ‘De Vinder’. Kan het er wel allemaal in wat we willen? Moet er worden verbouwd of aangebouwd? De gebouwencommissie zal – als het lukt vóór volgend jaar - twee voorstellen doen: één voorstel dat uitgaat van het bestaande gebouw en een tweede voorstel waarbij er ruimte om te vieren wordt aangebouwd.

Wanneer sluit de kerk en verhuizen we?
Het staat nog niet vast, maar in de gesprekken is meermaals voorgesteld om op de feestdag van de Heilige Antonius, op zondag 12 of 19 juni de laatste viering te houden in de kerk. Coördinatoren en pastoraal team hopen voor het eind van het jaar een definitieve datum te hebben.

De Antoniusraad
Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld. Deze en volgende week is het bestuur met hen in gesprek. Voor eind november wordt de samenstelling bekend gemaakt.
Hennie van Hattum, pastor
22 november 2015

Antoniusraad wordt opgericht

De Sint-Antoniusgemeenschap wordt in de gelegenheid gesteld haar stem te laten horen via een eigen Antoniusraad. De leden van de raad kunnen, in de breedste zin van het woord, ongevraagd en gevraagd advies geven aan het kerkbestuur van de Catharinaparochie, de pastoor en de pastorale werkers van de parochie en de coördinatoren van de Sint-Antoniuskern.
De Antoniusraad komt zo op voor de verlangens en wensen van alle Antonianen.
De Antoniusgemeenschap draagt de kandidaten voor. Het kerkbestuur benoemt de leden van de raad die uit minimaal 5 en ten hoogste uit 7 leden zal gaan bestaan. Hun benoeming geldt voor drie jaar met een mogelijke verlenging van nog eens drie jaar.

Antoniusraad: Ook iets voor u?
Een aantal ‘parochianen’ van de Antoniuskern heeft zich al opgegeven maar hoe meer kandidaten des te beter het is.
Voelt u zich geroepen om plaats te nemen in de Antoniusraad? Wilt u meepraten, adviseren en uw mening geven? Meldt u dan aan bij het secretariaat van de Catharinaparochie!
Per telefoon: [0162] 432 339,
Per e-mail: info@catharina-parochie.nl of
Per brief: Catharinaparochie, Markt 17, Oosterhout met naam en adres.
Wel even vermelden dat het om de Antoniusraad gaat.

Tot 1 november 2015 kunt u zich nog kandidaat stellen. Eind november zal het kerkbestuur de gesprekken gaan voeren met de kandidaten zodat eind 2015 de Antoniusraad kan gaan functioneren.

Oproep: wie stelt zich kandidaat?

Een keuze gemaakt
Het bestuur van de vereniging i.o. Sint-Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout heeft zondag 30 augustus, na een mooie ingetogen viering, het resultaat van alle inspanningen van de afgelopen jaren aan de leden voorgelegd.
Twee jaren is in veelvuldig overleg met het parochiebestuur en het bisdom gezocht naar een organisatievorm die zeker stelt dat de levendige Antoniusgemeenschap niet verloren zal gaan.
De aanwezigen hebben na uitleg van Jan Poppelaars, voorzitter van het bestuur van de vereniging i.o. en pastoor Ronald van Bronswijk de mogelijkheden afgewogen: een vereniging die zich buiten de Catharinaparochie plaatst of samen op weg met de Sint-Antoniusraad. De keuze viel unaniem op het raadsmodel: er wordt een Sint-Antoniusraad opgericht.

Een Sint-Antoniusraad, wat gaat die doen?
De raad gaat ervoor zorgen dat betrokken mensen van de Antoniusgemeenschap hun stem kunnen laten horen. Gevraagd en ongevraagd kunnen de leden van de raad advies geven aan de coördinatoren, het parochiebestuur en het pastorale team. Zo kan de raad opkomen voor de belangen en de verlangens van de gemeenschap. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld over het gebruik van Antoniushuis ‘De Vinder’. Wat gaan we daar doen? Wat ligt de gemeenschap aan het hart? Wat is er nodig om de gemeenschap van de Antoniuskerk vitaal te houden en nog sterker te maken?

Wie kunnen in de raad komen?
De raad gaat bestaan uit ten minste 5 en ten hoogste 7 'Antonianen' die bij hun parochiekern betrokken zijn, mannen en vrouwen, het liefst uit verschillende leeftijdsgroepen. De kandidaten voor de eerste raad worden voorgedragen door de gemeenschap van de Antoniuskerk. Uit die kandidaten benoemt het parochiebestuur de leden van de raad. Die benoeming geldt voor drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van drie jaar.

Oproep: wie wil in de raad?
Dit artikel in het parochieblad bereikt een groot aantal parochianen van de parochiekern Sint-Antonius. Aan iedereen die dit als 'betrokken Antoniaan' leest, wordt de vraag gesteld: hebt u interesse, wilt u graag uw steentje bijdragen? Geeft u dan op! Een telefoontje, een mailtje of een briefje met uw naam naar de Catharinaparochie is voldoende.
Om nog meer betrokken mensen te bereiken zal deze oproep ook verschijnen in het Weekblad Oosterhout en in KerK op het KruispunT en via de kansel bekend worden gemaakt.

Dank
Pastoor Ronald van Bronswijk en het bestuur van de Catharinaparochie danken iedereen die zich heeft ingezet voor het tot stand komen van deze raad, met name het bestuur van de Sint-Antonius Geloofsgemeenschap i.o. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Namens het bestuur,
Joke Alberts